1999-2010

Az Európai Uniós csatlakozás a közösségi közlekedés szabályozási keretrendszerét sem hagyja érintetlenül, melynek alapján változnak a fő tevékenységgel összefüggő háttér keretfeltételek, amelyet a 2004. évben életbe lépő, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló törvény szabályozott. A közpénzek átlátható és hatékony felhasználására érdekében a helyközi menetrendszerinti közlekedés ellátásához 2005. január 1-i kezdettel a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződés keretében látta el a társaság a tevékenységet. A törvényből eredően a helyi menetrendszerinti tevékenység ellátásához Kecskemét városával szolgáltatási megállapodásban kerültek rögzítésre a keretfeltételek. Mindkét megállapodás 8 éves időtartamra jött létre, amelyek rögzítették a menetrendszerinti tevékenység ellátásához kapcsolódó szolgáltatói feladatokat és a tevékenység finanszírozásának módját is.
Ezen momentum jelentősen meghatározta az időszak gazdálkodását, mivel 2006. július 1-től változik a kedvezményt tartalmazó jegyek kompenzálásának elszámolása, amely a társaság gazdálkodását negatív irányba mozdította el és a későbbiekben jelentősen befolyásolja annak pénzügyi helyzetét.
A Társaság jogi formája némi módosításon esett át 2006. évben, zártkörűen működő részvénytársasággá alakul. Az 1999. október 1-től felálló új szervezeti egység formája végig húzódik a felölelt tízéves időszakon, azon belül változás némi átalakítás mellett a termelési igazgatóságon belül történik, helyközi üzemigazgatóság létrehozására került sor. 2006-tól kezdődően minden évben a Társaság erőteljes létszámcsökkenést hajt végre, amely összhangban van a járatleállításokkal, illetve a hatékonyság fenntartása, likviditás megőrzése érdekében szigorúan ellenőrzött munkaerő-gazdálkodást követelt meg a menedzsmenttől. A társaság teljes idős munkavállalói létszáma 1999. és 2010. között 652 főről 531 főre csökkent.

Pályaudvar építések

A Társaság által üzemeltetett, ’50-es években épített autóbusz állomások és pályaudvarok az állagmegóvás mellett a XX. század végére korszerűtlenekké váltak magas üzemeltetési költségek mellett. Továbbá az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülés során egyértelműen nyilvánvalóvá vált, hogy a közösségi közlekedés igénybevételének lehetőségét az esélyegyenlőség biztosítása mellett a mozgásukban korlátozott személyek részére is meg kell teremteni.
Ezen motiváló tényezők mellett kezdődött meg 1999. évben a Kecskemét, Noszlopy Gáspár parkban található, helyközi és helyi pályaudvarok teljes rekonstrukciójának előkészítése, megvalósítása. Az átépítés során az épületek egy része lebontásra került, illetve a meglévő épületek alapszerkezetét felhasználva újult meg a létesítmény komplexum 2001. év végére. Az átépítés során a helyközi autóbuszpályaudvar kocsiállásainak száma 5-tel gyarapodott, lehetőséget teremtve a megállóhelyek korábbi zsúfoltságának csökkentésére. A hasznos alapterületében is bővített épületek immár lehetőséget biztosítottak a munkatársak kényelmes elhelyezésére, a helyi és helyközi tevékenység elkülönített ellátására. A korszerű, klímával felszerelt váróterem, a komfortérzete növelő kereskedelmi egységek igénybevétele mellett elektronikus, hangos bemondással támogatott utastájékoztató rendszer kiépítése valósult meg a helyközi oldalon - mindez saját forrás felhasználásával.

Kiskunfélegyháza pályaudvar teljes újjáépítésére 2002-2003. években került sor. A kisváros hangulatához illeszkedő, 8 kocsiállással és 4 autóbusz tárolóhellyel rendelkező autóbuszállomás a kecskemétihez hasonló kialakításban és felszereltségben épült meg szintén saját forrás felhasználásával.
2007. évben az Európai Unió által biztosított pályázati forrás igénybevételére lehetőséget látva Kalocsa Város Önkormányzatával közösen konzorciumi formában pályázatot nyújtott be a társaság az autóbuszállomás újjáépítésére. Korszerű építési technológiák alkalmazásával elektronikus utastájékoztató rendszer, jegykiadóautomata és ingyenes internetpont használata tette komfortosabbá az utazóközönség igényeinek kiszolgálását. Az új kalocsai autóbuszpályaudvart 2009. augusztus 20-án vették a szolgálati hely munkatársai birtokba.

Autóbusz beszerzések

Az 1999-2010-ig terjedő időszakban a társaság által üzemeltetett homogénnek mondható járműparkba újabb és újabb autóbusz típusok kerültek forgalomba állításra, megnehezítve ezzel a háttér infrastruktúra által biztosított karbantartási, javítási lehetőségeket. A hazai autóbuszgyártás hanyatlása, a rekonstrukciós források igénybevételének feltételéhez kötött állami központi tendereztetések által bevonzott újabb gyártók piacra lépésének biztosítása miatt az Ikarus típus család mellett megjelentek az MAN, RÁBA, VOLVO, KRAVTEX típuscsalád autóbuszai is a társaság járműállományában.
1999-től 2010-ig terjedő időszakban a Kunság Volán összesen 111 db autóbusz beszerzését valósította meg, melyből 84 db gyári új, 27 db pedig használt autóbusz üzembeállítását jelenti. A járművekkel szemben támasztott környezetvédelmi előírások a korszerű, euro minősítésű motorral rendelkező autóbuszok forgalomba helyezését támogatták. Ezen arány javításához a meglévő Ikarus típuscsalád „fekete” motor besorolással rendelkező autóbuszainak minősítést javító átépítéséhez a tulajdonos ÁPV. Rt. külön forrást biztosított. Mindemellett a tíz év során környezetvédelemi előírásoknak megfelelve 28 db Euro-3 és 27 db Euro-4 minősítéssel rendelkező autóbusz beszerzése történt meg. A technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy az utasok számára komfortosabb szolgáltatás nyújtását biztosító utastéri klímaberendezés az időszak alatt 69 darabbal növekedett, enyhülést nyújtva a meleg nyári napokon. Az Európai Unios csatlakozás során az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése a járművek konstrukciós átalakítását is magával hozta. A mozgásunkban korlátozott személyek utazási lehetőseinek biztosításához, az időszak alatt 31 darabbal növekedett az alacsony belépést biztosító autóbuszok száma.

Fejlődő technológiák a menetrendszerinti közlekedésben

A menetjegykiadás, elszámolás folyamatának meggyorsítása, valamint a közel 30 éves ALMEX jegykiadógépek lecserélése érdekében a piacon forgalomban lévő, jogszabályi előírásoknak megfelelő jegykiadógépek beszerzése mellett döntött a társaság menedzsmentje 1999. évben. A választás a finnországi tulajdonosi háttérrel rendelkező Buscom típusú jegykiadógépekre esett, amely kiegészítő egységek vásárlásával már akkor alkalmassá tehető volt érintéses és érintésmentes chipkártya kezelésre is. Azonban a hazai jogszabályi háttér, az egyes volántársaságok eltérő típusú jegykiadógép beszerzéseiből fakadó alkalmazások miatt az átjárhatóság nem volt megoldott a társaságok között, így az alkalmazás bevezetésére sem került sor. A beruházással 2002. évvel bezáróan 185 db jegykiadógép beszerzése és lecserélése valósulhatott meg, amelyek a jeggyel való visszaélés megnehezítése érdekében un. hőpapírra nyomtatták a jegyet övezetre vetítve, megkönnyítve ezzel az ellenőri tevékenységet ellátók munkáját.

A 2007. május 1-től az országban másodikként Kecskemét-Helvécia vonalon a bérletek kiadása és kezelése az EMKE jegykiadógépekkel támogatott chip-kártya felhasználásával valósult meg. A társaság célja az, hogy az elektronikus bérletkezelésről tapasztalatokat gyűjtsön mintegy felkészülve a már körvonalazódni látszódó, országosan egységes alapokon nyugvó jegy- és bérletkezelési rendszer bevezetését illetően.
1999. évben az ÁPV Rt. tulajdonosi támogatás formájában 41 099 eFt-ot bocsátott a társaság rendelkezésére a közlekedés biztonságát szolgáló eszközök beszerzésére. Ezt a forrást a Társaság tachográfok, sebességhatárolók valamint az országban másodikként 25 db autóbuszon a járművek helyét és helyzetét akár folyamatosan is követni képes műholdas járműkövető rendszer beszerzésére fordította. A nyomkövető rendszer bővítése több lépcsőben valósul meg, és a teljes helyi állomány felszerelése mellett közel 50 helyközi autóbuszba is beépítésre került az adat rögzítésre és továbbításra alkalmas fedélzeti egység.
2006. évben kezdődött meg a többségében tulajdonosi támogatással megvalósuló intelligens fedélzeti utas tájékoztatórendszer kiépítése a helyi közlekedésben, mely a már meglévő elemekre (GPS,URH) épülő utas tájékoztató rendszer megvalósítását jelenti. A beruházás eredményeként a járművek utas terében dinamikus, megállóhelyekről tájékoztatást nyújtó utastájékoztatás valósult meg, melyet vizuálisan monitorok jelenítenek meg hang bemondás mellett.

Egyéb minőségjavító lépések

Tulajdonosi iránymutatások mellett – a szolgáltatási színvonal emelését megcélozva - 1999. év végén kötött szerződés keretében elindult a Kunság Volán Rt. minőségbiztosítási rendszerének megvalósítását célzó program. Az auditálás az alábbi szakaszokból állt: előaudit, a benyújtott minőségügyi dokumentáció értékelése, a tanusítási audit elvégzése, a tanúsítvány kiadása, regisztrálása és a rendszer felügyelete. Az audit sikerességét igazolja, hogy a társaság 2001. óta az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelve folytatja tevékenységét, amelyet az évente lefolytatott ismétlődő auditok során felülvizsgálnak.

Az informatikai alkalmazásokkal lépést tartva a világhálón 2000. évben társaság internetes honlapja is elérhetővé vált. A honlap tartalmazta mindazon információkat, melyekre a szolgáltatásainkat igénybevevő utazóközönségnek szüksége lehet. Elérhető helyi- és helyközi menetrendi információ, különjárati, turisztikai, járműreklám lehetőségekről ad tájékoztatást.

A társaság élete

A 2000. évben a régi hagyományokhoz visszanyúlva kerül megrendezésre a Volán-nap, amely azóta ismét hagyománnyá nőtte ki magát, mivel minden év szeptemberében megrendezésre kerül a társaság dolgozói és családjai számára.
Jó volánnapos kép kellene
Az 1999-2010. tartó időszak elején meginduló jelentős fejlesztések üteme azonban az időszak második felében mérséklődik, amelyet a motorizációs fok rohamos fejlődése, ezáltal az utasszám jelentős mértékű csökkenése mellett a Társaság teljesítményein is érzékelhetővé válik. A 2006-2009. években az állami szinten elrendelt költségtakarékossági elvek mentén kialakuló szűkös gazdálkodási feltételek miatt a helyközi közlekedés terén a társaság mintegy 1,7 millió km hasznos teljesítmény csökkentését hajtotta végre. A pénzügyi lehetőségek beszűkülése mellett csökken az állami illetve a tulajdonosi szerepvállalás a járművek beszerzésében és a társaság járműparkjának életkora is folyamatosan növekszik ezáltal, melyet a néhány darabos új beszerzés csupán minimális mértékben képes mérsékelni.
A csökkenő utaslétszám miatt kevesebb bevételhez jutó társaságot a kedvezményes jegyek után juttatott árkiegészítés mértékének csökkenése mellett a kedvezményre jogosultak körének bővülése is arra készteti, hogy költségeit visszafogja, tevékenységének hatékonyságát a még kiaknázatlan lehetőségeivel élve növelje.
2010. május 26-án 18 év aktív munkavégzés után a társaság vezérigazgatója, Hunyady Szabolcs nyugállományba vonult, átadva a társaság irányítási feladatait Hári Ernő termelési igazgatónak, aki a feladatot megbízással látja el.

Kunság Volán Zrt. - 2012 - Mi biztosan Vezetünk!
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.